عکسهای کوچک صمیمی تر اند. مخاطب را به خود می خوانند. آنقدر نزدیک که دیگر فضای اطراف محو شود و او تنها بماند با جهان عکس. عکس های کوچک همچون جملات کوتاه یک راست می روند سراغ اصل موضوع. مخاطب را سرگردان نمی کنند. و در یک قاب کوچک ،جهانی بزرگ را نمایان می ... Continue reading