عکسهای کوچک صمیمی تر اند.

مخاطب را به خود می خوانند.

آنقدر نزدیک که دیگر فضای اطراف محو شود و او تنها بماند با جهان عکس.

عکس های کوچک همچون جملات کوتاه یک راست می روند سراغ اصل موضوع. مخاطب را سرگردان نمی کنند. و در یک قاب کوچک ،جهانی بزرگ را نمایان می سازند.

نمایشگاه عکس “یک” شروعی است بر اتفاقی مستمر.

و این بار تنها به بهانه تماشای جهان از نگاه یکدیگر….