نمایشگاه آثار نقاشیخط سه بانوی هنرمند با عنوان “خط نگاران” درگالری ایده پارسی

نمایشگاه ” خط نگاران ، با آثاری از فاطمه حسنی ، مریم حاجی صادقی و نوشین شیخ زاده 22 دی ماه در گالری ایده پارسی افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه 20 اثر از این هنرمندان در ابعاد مختلف به نمایش گذاشته میشود. در بیانیه این نمایشگاه که توسط استاد مهدی فلاح نگاشته شده است این گونه آمده است :

در کارنامه ی هنر خوشنویسی،تنوع آثار و تفاوت نگرش هنرمندان منحصر به امروز نیست. چنانچه شکل و تصویری که نتیجه ی ترکیب حروف و کلمات بوده،حاصل کار برخی از هنرمندان این سرزمین است در اواخر قرن نهم. شاید پژوهشگر و محققی این تفاوت نگرش را،شیوه ی تفننی تلقی کند که در عرصه ی هنر خوشنویسی اتفاق افتاده اما صرفنظر از چنین دریافتی ، این نگرش متفاوت زمینه را برای تحولات بعدی فراهم کرده است و از جمله ، ریشه های نقاشیخط را نیز باید در ارتباط با همین تحولات تاریخی بررسی کرد.

بر این اساس ، آنچه به عنوان گرایشهای نوین و دستاورد معاصران در قلمرو هنر خوشنویسی می شناسیم ، از جهتی ریشه دار است و شایسته ی پژوهش . اما اگر خاستگاه امروزی این تحولات مورد نظر باشد باید از دهه ی سی و بطور ویژه دهه ی چهل نام ببریم که با آن فضای فرهنگی و هنری متمایز ، در این موضوع قابل استناد است. در این میان نقاشیخط از ابتدا تا امروز همواره از اقبال عمومی خوبی برخوردار بوده و تجربه های هنرمندان و ارائه دیدگاههای متفاوت بر گسترده ی پیشین به آن وسعت بخشیده است. بعلاوه فعالیت هنری بانوان در چهار دهه ی اخیر ، ثمربخش بوده است . مخصوصا پس از دهه ی پنجاه ، بانوان هنرمند پا به پای مردان به فعالیتهای هنری پرداخته اند و در فضای آکادمیک و دانشگاهی نیز سعی و سهمی در خور دارند و دستاوردهای آنان همواره قابل استناد و نقد و بررسی بوده است . این موقعیت ممتاز محصول فرایند تاریخی و اوضاع و احوال اجتماعی است که خوشبختانه آثار ارزشمند آن در آفاق فرهنگ و هنر این مرز و بوم کم نیست و کارنامه ی فرهنگی برخی از بانوان هنرمند پربار و درخشان و موجب افتخار است.