نمایشگاه گروهی ” سنت – مدرنیته ” روز جمعه 8 دی ماه در گالری ایده پارسی افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه که آثاری از 25 هنرمند را به نمایش می گذارد ، به دنبال نمایش تقابل سنت و مدرنیته در آثار نسل نو نقاشان ایران است که به دنبال تحولات تاریخی و هنری در جامعه ایران بوجود آمده است .  در بخشی از بیانیه نمایشگاه اینگونه آورده شده است که :

تقابل سنت و مدرنيته در هنر ايران از دوره ي مشروطه آغاز شده و اکثر هنرمندان ايراني همچنان درمواجهه با آن در مرحله ي گذار قرار دارند و هنوز به هويتي با ثبات دست نيافته اند، حتي مي توان چنين  گفت که توده اي از نسل نو همچنان در جستجوي زباني نو بر قلمرو برداشت هاي هنرمندان پيشين گام مي زنند و شاهد اين ادعا را مي توان حضور پايدار نشانه ها، رنگها و ترکيب بندي هاي مکتب سقاخانه اي در آثار بسياري ازهنرمندان نسل نوي ايران دانست و گاه در آثاري معلق ميان سرزميني سنتي و آسماني مدرن.

اين گروه از نسل جوان نه در پي علت تقابل ميان سنت و مدرنيته است که بيشتر در پي دستيابي به همزيستي ميان اين دو پديده مي پردازد. از اين رو آثارشان نه در بردارنده ي پاسخ بلکه بيان کننده و يادآور اين گمگشتگي و تناقض است، آنگونه که رويين پاکباز مي گويد ” نوگرايي ما و واکنش در برابر آن در متن زندگي فرهنگي و تناقض هاي آن معنا پيدا مي کند”.

حضور پررنگ فضاهاي شهري گويي اين پرسش را ايجاد مي کند که هويت مکاني من کجاست و مي توان آن را کنکاش هنرمند براي يافتن هويت خويش تعريف کرد. ردپاي اين معنا در مجموعه ي پيش رو به خوبي قابل دريافت است با اينحال عدم قطعيت در يافتن گريزگاه همچنان به چشم مي خورد. گويي اين مجموعه نوعي يادآوري است از دست و پنجه نرم کردن انسان معاصر ايراني براي متمايز کردن اثر انگشت خود… ( فاطمه همتی )