به منتخبین لعل خاموش سوم از طریق ایمیل اطلاع رسانی شد.