برهان شکل گيري اين مجموعه، پرداختن به حس ترس و تسلط موجود در ضمير انسان هاست. انساني که پيوسته کوشيده است تا خود را از شکاف ترس بيرون کشيده و بر آن چيره شود. غلبه بر تضادها، همزيستي با آن ها و سازگاري با ناسازگاري ها.

پس به ناگزير براي مبارزه با آن ها، مي بايست خود را در معرض ازدحام، همهمه، ترس، تضاد و تسلط قرار داد تا شايد با تابش خورشيد ناب دروني، راه تسلط بر تيرگي شب هاي طوفاني نمايان شود.

اينک با همه شلوغي، ازدحام و همهمه هاي پيرامون، حس بي کسي، تنهايي و نيز ترس از تنهايي در قالبي گاه پنهان و گاه آشکار، زندگي انسان امروزی را در بر گرفته است، شايد گاه گاه، خالی از لطف نباشد که براي محک زدن خويشتن خويش، آن را در معرض تضاد، وهم و گرفتگي ها قرار دهيم تا بدينسان درخشش الماس نهان وجود آدمي، در پس تيرگي رنگ هاي غبارآلود زندگي دو چندان گردد.

این نمایشگاه روز جمعه 24  دی ماه در گالری ایده پارسی افتتاح خواهد شد و تا روز 29 دی ماه ادامه خواهد داشت .

گشایش : جمعه  24  دی ماه   1395  ساعت 17-21

نمایشگاه تا روز 29 دی ماه ، هر روز از ساعت 17-20 پذیرای علاقمندان خواهد بود